Wierzymy, że najem może być prosty

System dla wynajmujących mieszkania

Zaloguj się

Regulamin rozlicznik.pl

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.rozlicznik.pl.

2. Operatorem serwisu jest osoba prywatna.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

  • Operator – właściciel serwisu rozlicznik.pl;
  • Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.rozlicznik.pl;
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
  • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji płatnej lub bezpłatnej;
  • Rejestracja – Rejestracja płatna lub bezpłatna;
  • Rozliczenia – usługa obliczająca wszelkiego rodzaju miary finansowe jaki i nie finansowe np. zużycie mediów w określonym czasie;

4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w serwisie treści, ani poprawności Rozliczeń prowadzonych w Serwisie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności ewentualną utratę przechowywanych w nim danych, czy utraconych korzyści.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki włamania się do Serwisu, a w szczególności za ujawnienie danych w nim zawartych.

4. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność i sam określa jaki zakres informacji oraz danych osobowych chce przechowywać na serwerach rozlicznik.pl.

III. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem, a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu, a w szczególości do informowania o naliczonych należnościach za najem, zaległych wpłatach, terminach wygaśnięcia umów najmu oraz wszystkich informacji, które mogą być związane z najmem zarejestrowanego lokalu.

3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie wszystkich wprowadzonych danych tego Użytkownika w serwisie rozlicznik.pl w ramach części serwisu chronionego hasłem, a które potrzebne są do komunikacji między np. lokatorami/najemcami, a właścicielem lub wynajmującym rozliczany lokal.

4. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu oraz komunikatów informacyjnych.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@rozlicznik.pl podając link do właściwego profilu Użytkownika.

2. Użytkownik może wprowadzić wyłącznie własne dane osobowe lub dane lokatora/najemcy, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych np. w umowie najmu. Operator serwisu zachęca do skorzystania z wzoru umowy najmu znajdującego się wewnątrz serwisu rozlicznik.pl, w którym zawarta jest klauzula uprawniająca do umieszczenia danych osobowych lokatora w serwisie rozlicznik.pl.

3. W przypadku braku zgody lokatora/najemcy na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może umieścić jedynie imię lokatora/najemcy oraz własny adres e-mail, który będzie służył do wysyłania przypomnień o zaległych płatnościach.

4. Szczegółowe warunki ochrony danych osobowych i rodzaj przechowywanych danych opisuje polityka prywatności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

2. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.


Sprawdzaj opłaty za czynsz w aplikacji na Androida - Pobierz
Ostatnie wiadomości
Uruchomiono nową wersję systemu...
Rozlicznik.pl
Zarządzanie najmem

Pomocne Informacje
Często zadawane pytania
Rodzaje rozliczeń najmów
Zasady korzystania
Regulamin
Polityka prywatności
Jak korzystać z serwisu
Pomoc
Wideo prezentacje
Rozliczanie mediów
Cena energii - rachunki
Cena wody - rachunki
Dane osobowe
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła

Umowa najmu
Wzór umowy najmu
Podatki
Podatek od wynajmu
Podatek ryczałtowy a media
Najem podatek vat

kontakt@rozlicznik.pl
Rozlicznik.pl - system dla właścicieli mieszkań na wynajem - v. 2.0.2, Copyright © 2011 Transparent Technology